Quan se signa un contracte de lloguer, arrendador i arrendatari assumeixen una sèrie de drets i obligacions i accepten una sèrie de condicions que, en cas d’incompliment, poden donar lloc a la rescissió de contracte per alguna de les parts . Deixar de pagar el lloguer sembla el motiu més evident i el més obvi. No obstant això, hi ha moltes altres circumstàncies per les quals es pot donar per finalitzat un contracte d’arrendament.

Resolució a instància de l’arrendador o casolà
1.- Deixar de pagar el lloguer. És el motiu més evident, però, ¿a partir de quin impagament?, des de la primera mensualitat ?, des de la segona? … » La Llei d’Arrendaments Urbans (LAU) recull l’obligació del pagament de les rendes en el Títol III, el qual s’aplicarà supletòriament a la voluntat de les parts. Això es tradueix en què les parts poden pactar lliurement el nombre de mensualitats impagades que motivin la resolució del contracte. Per exemple, l’impagament de dues mensualitats consecutives o tres alternatives en el mateix any seran causa de resolució del contracte »

Quan es produeix la situació d’impagament, «el propietari ha de posar en marxa les mesures adequades. En primer lloc, l’arrendador ha de comunicar de forma fefaent a l’inquilí la quantitat deguda i el termini que té per pagar-la. De no atendre l’avís , el propietari ha d’interposar la demanda corresponent «, apunten des de Lloguer Segur, i adverteixen que» un impagament de la renda o de qualsevol de les quantitats assimilades a aquestes com els subministraments, són motius suficients per rescindir el contracte d’arrendament «, asseguren des d’aquesta companyia.

2.- Manca de pagament de la fiança o de la seva actualització. «A diferència del que assenyala anteriorment, el pagament de la fiança es constitueix com una obligació imperativa ja que ve regulat en el títol IV. Cal recordar que de conformitat amb el que disposa l’article 4 de la LAU, els títols I i IV tenen caràcter imperatiu. En virtut del que s’ha exposat, direm que l’impagament de la fiança així com de les seves actualitzacions seran motiu per resoldre el contracte «,

3.- Subarrendar l’habitatge. Per poder subarrendar un habitatge, ja sigui sencera o per habitacions, ha de constar per escrit en el contracte d’arrendament. «Des Lloguer Segur recomanem especificar en el contracte la prohibició expressa de subarrendar l’immoble. En l’article 27 de la Llei d’Arrendaments Urbans (LAU) s’especifica que la cessió o subarrendament de l’immoble sense consentiment és motiu per rescindir el contracte de lloguer» . En cas de tenir permís exprés per subarrendar, si les quantitats percebudes superen el preu de la renda, el propietari també pot rescindir el contracte.

«Per evitar problemes s’ha d’especificar la impossibilitat de l’inquilí de subarrendar. A més, cal no confondre aquest terme amb el de compartir pis. En el contracte han de figurar tots els inquilins majors de 18 anys i en el cas que un es vagi i comenci a viure un altre a l’immoble, cal reflectir-ho a través d’un annex al contracte «.

Les parts poden pactar lliurement en el contracte el nombre de mensualitats impagades que motivin la resolució del mateix

4.- Danys causats per l’inquilí en l’habitatge o realitzar obres no consentides pel propietari.

D’altra banda, si en el contracte s’especifica que l’inquilí no pot fer reformes i les realitza sense preguntar o el propietari li nega el permís per fer una obra, és motiu també de resolució contractual. L’arrendatari no podrà realitzar sense el consentiment de l’arrendador, expressat per escrit, obres que modifiquin la configuració de l’habitatge o dels accessoris a què es refereix l’apartat 2 de l’article 2. En cap cas l’arrendatari podrà realitzar obres que provoquin una disminució en l’estabilitat o seguretat de l’habitatge «.

5.- Dur a terme activitats molestes, insalubres, nocives, perilloses o il·lícites dins de l’habitatge. Des Lloguer Segur assenyalen que el propietari pot rescindir el contracte amb el seu inquilí si en l’habitatge tenen lloc activitats nocives o perilloses, si hi ha problemes de neteja o salubritat o fins i tot si molesta als veïns. Lògicament si es porten a l’habitatge objecte d’arrendament activitats que reuneixin qualsevol d’aquestes característiques, seran motiu per resoldre el contracte. Quan es lloga un immoble per viure-hi i s’utilitza per a ús diferent d’habitatge, com una activitat empresarial, també s’incompleix amb el contracte de lloguer.

6.- Que l’habitatge no es destini a habitatge habitual i permanent de l’arrendatari. Es considera arrendament d’habitatge aquell que recau sobre una edificació habitable la destinació primordial satisfer la necessitat permanent d’habitatge de l’arrendatari. «Quan no es doni aquest fet, és a dir, que no es destini a habitatge habitual, serà causa de resolució. Aquest tipus d’arrendaments es regeix per la seva pròpia normativa. Per exemple, a València, destaquem que el 2009 entra en vigor el Decret 92/2009 de 3 de juliol, que regula els arrendaments d’habitatges a turistes «, aclareixen des de V Advocats.

7.- Tenir animals a casa. No resulta estrany que l’arrendador inclogui en el contracte com a causa de resolució l’entrada d’animals a l’habitatge davant la por de possibles destrosses.

8.- Si el propietari necessita recuperar l’habitatge. Només es pot rescindir el contracte si l’arrendador va a destinar l’immoble a habitatge permanent per a si o els seus familiars en primer grau de consanguinitat o per adopció o per al seu cònjuge en els supòsits de sentència ferma de separació, divorci o nul·litat matrimonial. Si no és així, no tindria dret a resoldre el contracte. Això sí, perquè això succeeixi ha d’haver transcorregut el primer any de contracte.

9.- Si l’arrendatari mor i cap persona amb el dret de subrogar-se al contracte ho fa. La mort de l’arrendador no afecta, en principi, a la vigència del contracte. Amb caràcter general, el contracte persisteix en els mateixos termes que les parts van pactar inicialment, i l’hereu del pis hi haurà de passar pel contracte d’arrendament. Supòsit diferent és si el propietari no és el propietari sinó l’usufructuari o el titular de qualsevol altre dret de gaudi sobre l’immoble. En aquests casos, el contracte sí s’extingeix. L’extinció de l’usdefruit és causa de terminació del contracte.

Resolució a instància de l’arrendatari
1.- Si l’arrendador es nega a realitzar les reparacions en l’habitatge. L’arrendador està obligat a realitzar, sense dret a elevar per això la renda, totes les reparacions que siguin necessàries per conservar l’habitatge en les condicions d’habitabilitat per servir a l’ús convingut. Si no portés a terme les reparacions, l’arrendatari té dret a resoldre el contracte.

2.- Si l’arrendador no facilita el gaudi i ús pacífic de l’habitatge, pertorbant de fet o de dret a l’arrendatari en la utilització de l’habitatge.

3.- Passats els primers 6 mesos des de la signatura. Recull la LAU que l’inquilí pot desistir del contracte d’arrendament una vegada que hagin transcorregut almenys sis mesos des de la seva signatura, sempre que l’hi comuniqui a l’arrendador amb una antelació mínima de 30 dies.

Truqui sense compromis

[contact-form-7 id=»17908″ title=»contacte en catala»]

 

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *